Hướng dẫn theo dõi dịch vụ HA trên tổng đài Asterisk

THEO DÕI HA TRÊN ASTERISK

Để giám sát theo dõi HA trên Asterrisk, cần kiểm soát 2 dịch vụ cấu thành HA bao gồm: Heartbeat và DRBD

DỊCH VỤ DRBD LÀ GÌ?

DRBD: đây là dịch vụ có nhiệm vụ đồng bộ các tài nguyên chung cho cả 2 server, tại mỗi thời điểm chỉ có duy nhất 1 server chiếm quyền sử dụng tài nguyên này và đó là Primary Server

Kiểm tra trạng thái DRBD: dùng lệnh “cat /proc/drbd“ sẽ hiển thị trạng thái hiện tại của server đó.

Asterisk 1

Hình cho biết server đang check là primary.

Asterisk 2

Và hiển nhiên server còn lại sẽ là secondary.

Nếu server đang là primary, tài nguyên sẽ được liên kết tới server này, dùng “df –h” để thấy rõ :

Asterisk 3

Tài nguyên trong /replica đang liên kết đến server chính

Asterisk 4

Server phụ sẽ không liên kết được tài nguyên trong /replica

Có thể quyết định quyền server nào sẽ là primary bằng lệnh “drbdadm primary r0”.

Asterisk 5

Định nghĩa quyền primary

HEARBEAT LÀ GÌ?

Hearbeat: là dịch vụ luôn luôn được chạy ở cả 2 server để kiểm tra 2 server này còn sống hay không? Một IP ảo sẽ đại diện cho 2 server để giao tiếp với client. Nếu Primary Server chết, sẽ tự động liên kết IP ảo này với IP của server phụ còn lại.

Theo dõi trạng thái của Hearbeat bằng lệnh: “/etc/init.d/heartbeat status

Asterisk 6

Heartbeat đang chạy.

Asterisk 7

Heartbeat đã ngưng.

Nếu Heartbeat bị stop, cần phải khởi chạy lại bằng lệnh: “/etc/init.d/heartbeat start

Asterisk 8

Khời động thành công Heartbeat

Để lại một bình luận?

Vui lòng làm phép tính! *